Codzienny Wiadomości Branżowe

Wakacyjny apetyt pod kontrol?

Syto?? sensorycznie specyficzna to trudno brzmi?ce zjawisko, które jest jednym z powodów naszego wi?kszego ni? zwykle apetytu, jaki obserwujemy jedz?c poza domem. Spotykamy si? z nim m.in. podczas naszych wakacyjnych wyjazdów. Szwedzkie sto?y w hotelowych restauracjach kusz? swoj? inno?ci?, egzotyk?, nieznanym smakiem, wygl?dem i zapachem. Atrakcyjno?? i odmienno?? potraw sprawiaj?, ?e jemy znacznie wi?cej ni? zwykle.

O tym, jak sobie radzi? z nadmiernym apetytem na wakacjach i czu? si? dobrze opowiada Agnieszka Piska?a, Starszy Specjalista ds. ?ywienia w Nestlé Polska S.A.

Pokusa szwedzkiego sto?u

Mi?so, owoce morza, sery, makarony, pachn?ce ciep?e pieczywo, bu?eczki, sosy, desery?? szwedzkie sto?y suto si? zastawiaj?. Obserwujemy to szczególnie w trakcie wakacyjnych wyjazdów. Kuszeni zarówno urokami odwiedzanych miejsc, jak i kulinarnym przepychem panuj?cym w hotelowych restauracjach, nie umiemy si? oprze? ?akomstwu.

? Najcz??ciej wybieramy wszystko i nie zawsze ?po trochu?. Mieszamy ró?ne produkty np. jajecznic? z jogurtem, w?dlinami, egzotycznymi owocami. Dodatkowo brak limitu ilo?ciowego zach?ca nas do jedzenia bez umiaru. Konsekwencj? mog? by? bóle brzucha, uczucie ci??ko?ci, ostre bóle w okolicach w?troby, a w skrajnych przypadkach biegunki i nudno?ci ? mówi Agnieszka Piska?a.

Jak je??, by si? nie przeje?? i jednocze?nie mie? si?? na aktywny dzie??

? Poznaj?c smaki innych krajów starajmy si? przede wszystkim urozmaica? swoj? diet? codziennie jedz?c co? innego np. jednego dnia ?niadanie na s?odko sk?adaj?ce si? z jogurtu z musli i ?wie?ymi owocami, innego dnia wytrawne ? oparte na kie?baskach lub w?dlinach z pieczywem i warzywami. W ten sposób spróbujemy wszystkich lokalnych pyszno?ci podczas ca?ego pobytu, a nasz ?o??dek b?dzie móg? spokojnie pracowa? ? radzi Agnieszka Piska?a i dodaje: ? Kontrolujmy te? porcje spo?ywanych posi?ków. Cho? to trudne, starajmy si? odchodzi? od sto?u z lekkim uczuciem niedosytu, poniewa? dopiero w ci?gu 20 minut od rozpocz?cia posi?ku ?o??dek wysy?a sygna? do mózgu z pro?b? o ?wy??czenie? o?rodka odczuwania g?odu. Po kilku minutach czujemy si? zdrowo najedzeni, a jednocze?nie mamy si?? i energi?, by podj?? urlopowe aktywno?ci.

A co robi?, je?li jednak si? przejemy?

? Nasz organizm automatycznie wymusi na nas odpoczynek, poniewa? jego ca?a si?a i energia zostan? skoncentrowane na procesie trawienia. Ulg? mo?e przynie?? wypicie ciep?ej wody lub przyspieszaj?cych trawienie naparów z mi?ty, rumianku, melisy czy kopru w?oskiego. Dodatkowo warto zabra? do podró?nej torby preparaty wspomagaj?ce trawienie np. krople mi?towe. Zawsze jednak lepiej zapobiega? ni? leczy?. Poza tym wakacyjne ?akomstwo nie tylko odejmuje nam energi?, ale dodaje nadprogramowe kilogramy, które z takim trudem i uporem starali?my si? przed wakacjami zrzuci?.

Szwedzki stó? + odmienna strefa klimatyczna = ??

Wyjazd na urlop to nie tylko zmiana miejsca pobytu, ale równie? dotychczasowego sposobu od?ywiania. ? Ma to istotne znaczenie zw?aszcza, gdy podczas wakacji zmieniamy stref? klimatyczn?. W gor?cym klimacie znacznie cz??ciej jeste?my nara?eni na tak zwan? Zemst? Faraona, poniewa? panuj? tam odmienne w stosunku do krajów europejskich warunki ? mówi Agnieszka Piska?a.

Jak unikn?? zaka?e? bakteryjnych?

? Przede wszystkim nale?y zawsze pami?ta? o higienie przed spo?ywaniem posi?ków tj. dok?adnie my? r?ce, nie pi? wody z kranu oraz nie je?? nieumytych owoców i warzyw. Zasada ta obowi?zuje zw?aszcza, gdy zdecydujemy si? na jedzenie poza hotelem np. na bazarach czy w lokalnych jad?odajniach. Owoce i warzywa powinni?my op?uka? wcze?niej przegotowan? wod? i takiej samej u?ywa? do mycia z?bów. Gdy jeste?my spragnieni, si?gajmy wy??cznie po wod? butelkowan?. Nie zamawiajmy równie? drinków z dodatkiem lodu czy te? lodów na deser, poniewa? mog? one zawiera? chorobotwórcze bakterie. Unikajmy potraw, które s? przygotowywane na bazie surowych jajek czy mi?sa.

Kto powinien by? szczególnie uwa?ny?

? Najbardziej nara?one na zatrucia pokarmowe s? dzieci, ludzie starsi i kobiety w ci??y. Szczególn? ostro?no?? powinny te? zachowa? osoby z chorob? wrzodow?, refluksem czy te? za?ywaj?ce leki zoboj?tniaj?ce. Mniejsze st??enie kwasu solnego w ?o??dku wywo?ane lekami staje si? jednocze?nie mniej skuteczn? barier? przed ingerencj? drobnoustrojów.

Czy faktycznie mocny trunek przed posi?kiem chroni przed chorobotwórczym dzia?aniem bakterii?

? To b??dne my?lenie. Mocny trunek np. wódka faktycznie ma w?a?ciwo?ci aseptyczne, ale w ?rodowisku zewn?trznym. Mo?emy ni? np. odkazi? szklank? albo sztu?ce, ale w naszym organizmie alkohol ju? takich w?a?ciwo?ci nie ma. Badania dowodz? jednak, ?e napoje o niskiej zawarto?ci alkoholu np. bia?e wino chroni? przewód pokarmowy przed zaka?eniami, zwi?kszaj?c wydzielanie kwasu solnego w ?o??dku.

Czy wino sprawdzi si? równie?, kiedy ju? zatrucie si? pojawi?o?

? Tak, w przypadku zatrucia najlepiej sprawdzi si? wino czerwone. Zawarte w nim garbniki wzmacniaj? barier? jelitow? i chroni? organizm przed utrat? wody i elektrolitów. Czerwone wino potrafi te? zahamowa? biegunk?. W przypadku dzieci skutecznym sposobem na zatrucie pokarmowe jest podanie odgazowanej coca-coli. Kiedy mamy silne biegunki starajmy si? regularnie uzupe?nia? p?yny, by nie dosz?o do odwodnienia. Oczywi?cie najlepsza jest woda mineralna lub napoje izotoniczne. Mo?e by? to równie? kompot, sok lub delikatna zupa.

Kiedy nale?y uda? si? do lekarza?

? Leczenie domowymi sposobami nie mo?e trwa? d?ugo. Szczególnie w okresie upa?ów bardzo ?atwo o odwodnienie i zaburzenie gospodarki elektrolitowej (utrata potasu i sodu). Je?li wi?c zatruciu pokarmowemu towarzysz? zaburzenia rytmu serca, omdlenia ? nale?y bezwzgl?dnie uda? si? po pomoc medyczn?. Oprócz nawodnienia organizmu i uzupe?nienia elektrolitów zalecane b?dzie odpowiednie leczenie np. antybiotykami.

Jak post?powa? po chorobie?

? Podra?niony przewód pokarmowy po zatruciu nale?y traktowa? bardzo delikatnie. Lekkostrawna dieta na bazie gotowanych warzyw, kleików i czerstwego bia?ego pieczywa powinna by? podstaw? jad?ospisu. Dodatkowo warto wzmocni? naturaln? mikroflor? jelitow? bakteriami probiotycznymi. Dostaniemy je w ka?dej aptece ? radzi Agnieszka Piska?a.

Czy na nasze samopoczucie na wakacjach wp?ywa liczba hotelowych gwiazdek?

? Posi?ki przygotowywane w dobrych hotelowych restauracjach s? z regu?y bezpieczne, jednak mimo to zdarza si?, ?e skar?ymy si? po nich na problemy ?o??dkowe. Zazwyczaj przyczyn? nie jest jednak zatrucie pokarmowe, ale przejedzenie. Szwedzki stó?, który ugina si? pod smakowito?ciami ró?nych kuchni, kusi do spróbowania wszystkiego. Niestety, do przejedzenia ?jeden krok?, dlatego rozkoszujmy si? egzotyczn? kuchni? nie zapominaj?c o zdrowym rozs?dku! ? podsumowuje Agnieszka Piska?a.

Similar Posts